کاخ برادران استراگانف

این کاخ به سبک باروک روسی و به معماری راسترلی برای بارون استراگانف در سال 1753ساخته شد و امروزه بخش از موزه روسیه می باشد. این خانواده به عنوان یکی از ثروتمندترین خاندان در روسیه تا سال 1800 به طور مستمر به تزیین و گسترش قصر ادامه دادند. پس از مرگ استراگانف در سال 1818 پسرش پل قانونی وضع کرد که براساس آن، این قصر به مسن ترین فرد خاندان به ارث خواهد رسید. این قانون تا سال 1919 ادامه داشت تا اینکه کل خانواده به خارج از کشور مهاجرت کردند و قصر ملی اعلام شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

09128620211