مجسمه کاترین کبیر

این مجسمه در خیابان نفسکی و در پارک کوچکی به نام پارک کاترین قرار دارد. مردم سن پترزبورگ درسال 1838 این مجسمه را به هزینه خود به او هدیه کردند. این قدردانی به دلیل کوشش های فراوان او برای ارتقاء سطح زندگی و دانش مردم بود. تلاش های کاترین روسیه را وارد دورانی کرد که به عصر طلایی مشهور است. این مجسمه برنزی کار میکشین بوده و کاترین را در لباس رسمی با عصای سلطنتی در دست راست و حلقه زیتون در دست چپ نشان می دهد. پایه مجسمه با نمادهای سلطنتی و تصاویر بزرگانی که کاترین را یاری می کردند تزیین شده است. دربین این افراد مجسمه سوواروف ژنرال معروف روسیه، پوتیمکین، یکاترینا ویشکووا به عنوان نخستین زن رئیس آکادمی علوم روسیه در قرن 19 و شاعر درژاوین مشاهده می شوند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

09128620211