بلوار ماسکوفسکی سن پترزبورگ روسیه

خیابانی 10 کیلومتری در شهر سن پترزبورگ است که از میدان سنایا و و خیابان سادووایا شروع شده و تا میدان پیروزی ادامه می یابد و از آنجا به دو بزرگراه پولکووو و مسکو منشعب می شود. این خیابان در طول مسیر از رودخانه فونتانکا، خیابان زاگورودنی، کانال اوبوودنی و خیابان لیگووسکی عبور میکند.

این خیابان توسعه خود را به عنوان مسیری اصلی که شهر سنت پترزبورگ را به مسکو و استانهای جنوبی متصل میکند، آغاز نمود. نام اصلی این خیابان، تزارسکوسکایا دوروگا(مسیر به دهکده تزارها) بود زیرا این خیابان به بخشهای امپراتوری دهکده تزارها منتهی میشد. در دهه 1770، تیرهای نشاندهنده مسافت از جنس مرمر در طول مسیر نصب شده بودند که بسیاری از آنها تا به امروز نیز باقی مانده اند. یک نکته دیگر جالب راجع به این خیابان، نزدیکی این خیابان با مرکز مشاهده نجوم و ستاره شناسی پولکووا است.

در میان ساختمانهای تاریخی این خیابان، ساختمان موسسه تکنولوژی سنت پترزبورگ، صومعه اسمولنی جدید و آرامگاه نوویدویچی خودنمایی میکند. تقاطع این خیابان با خیابان لیگووسکی چشم انداز دروازه پیروزی مسکو را به رخ میکشد که توسط واسیلی استاسوف در سالهای 1834 تا 1838 طراحی شده و به بزرگداشت پیروزی روسیه بر ترکیه در سال 1828 و 1829 ساخته شد. بعد از جنگ دیگر روسیه با ترکیه در سالهای 1877 و 1878، این خیابان به بزرگداشت عبور ارتش روسیه به سرزمینهای بالکان به زابالکانسکی(آنطرف سرزمینهای بالکان) تغییر نام داد.

در طرف جنوبی این خیابان مجموعه ای از ساختمانهای متمایز به سبک استالینی وجود دارند که در سالهای 1930 تا 1950 ساخته شدند. یکی از قابل توجه ترین ساختمانهای از این نوع، خانه شوروی است که در سال 1941 ساخته شد و پایگاه نظامی و مقر فرماندهی در سالهای محاصره در طول جنگ جهانی دوم بود.

اصلی ترین ویژگیهای این خیابان:

–    یکی از ساختمانهای اخیرا ساخته شده، انبار جدید کتابخانه ملی روسیه است.

–    هتل 842 اتاقی به نام پارک این پولکووسکایا

–    بخشی از این خیابان از پارک پیروزی مسکووسکی عبور میکند که به بزرگداشت پیروزی روسیه در جنگ جهانی دوم افتتاح شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

09128620211