الکساندر نوسکی

الکساندر نوسکی  قهرمان ملی روسیه  در قرن 13 ام که شهرت او برای شکست دادن ارتش های مهاجم سوئدی و آلمانی در جنگ های جداگانه می باشد. او بعدها تبدیل به فردی مقدش گشت و در “لاورا” به خاک سپرده شد. لاورا صومعه ای است که به دلیل خاکسپاری نفسکی در آنجا،  پتر کبیر نام آن  را به نفسکی تغییر داد.

حداقل دو بار، در سال های 1721 و 1777 نوسکی را به دلیل جاری شدن سیل شد در آن می شد با قایق پیمود. در آن روزها این خیابان به طور عمده با درختان در اطراف احاطه  شده بود و درختان توسط ساکنان نوسکی برای خشک کردن لباس استفاده می شدند. در زبان روسی PROSPEKT بمعنی یک خیابان مستقیم است که نکته جالب در انگلیسی هم برای این خیابان خاص از واژه street  بکار نمی رود و همان PROSPEKT مورد استفاده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

09128620211