آرتور كوستلر

درباره اوضاع شوروي در سال ١٩٣٤ كتابي تحت عنوان “شب هاي سفيد و روزهاي سرخ” به چاپ رساند. يكي از معروفترين كتابهايش بت شكسته. ” خدايي كه شكست خورد” است كه شرح خاطراتش درباره مسافرتش به شوروي است.

آرتور كوستلر در سال ١٩٠٥ در بوداپست مجارستان به دنيا آ مد. يهودي بود.

به زبان هاي آلماني،روسي،انگليسي و اسپانيايي مسلط بود براي اينكه بتواند جوامع اين كشور ها را مورد مطالعه قرار بدهد. در سال هاي ١٩٣٢ -١٩٣٣ در روسيه بود و پس از بازگشتش كتاب شب هاي سفيد و روزهاي سرخ را نوشت.

برخلاف دانشمندان ديگر كه با درك ماهيت كمونيسم يا به گوشه اي خزيدند و يا خودكشي كردند و يا ساده انديشانه به مسكو رفتند تا رهبران كمونيسم را متوجه خطاهايشان سازند،كوستلر با استفاده از قلم خود وارد ميدان شد تا مردم را از دام كمونيست نجات دهد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

09128620211